S.A-1-Exams-2023-24-syllabus-time-table
SA -1 టైం టేబుల్ లో మరల స్వల్ప మార్పులు  SA -1 REVISED TIME TABLE 
29.11.23 మరియు 30.11.23 తేదీలలో పరీక్షలు లేవు
SA -1 టైం టేబుల్  SA -1 REVISED TIME TABLE 
29.11.23 మరియు 30.11.23 తేదీలలో పరీక్షలు లేవు
1 నుండి 5 తరగతులు
*28.11.23:: తెలుగు*
*01.12.23:: English
*02.12.23:: English Part-B (TOEFL)
*04.12.23:: ప.వి.*
*05.12.23:: TOEFL* 
6 నుండి 8 తరగతులు
*28.11.23:: తెలుగు*
*01.12.23:: హిందీ*
*02.12.23:: English
*04.12.23:: English Part-B TOEFL)
*05.12.23:: Maths
*06.12.23:: ఫిజిక్స్(క్లాస్ 8,9,10)/సైన్స్(6/7)* 
*07.12.23:: బయాలజీ(క్లాస్ 8, 9, 10)*
*08.12.23:: సోషల్*
S.A-1 EXAMS SCHEDULE FROM NOV  28TH TO DECEMBER 8TH CLICK HERE

SUMMATIVE EXAMINATIONS (SA1) 2023-24 TIMETABLE

09.30 am. TO 12.45 pm.
6TH CLASS, 8TH CLASS, 10TH CLASS EXAMS.
10.00 a.m. TO 12.30 p.m.
1ST CLASS TO 5TH CLASS EXAMS
1.30 pm. TO 4.45 pm.
7TH CLASS AND 9TH CLASS EXAMS 

PHYSICAL SCIENCE,BIOLOGICAL SCIENCE EXAMINATIONS WILL BE CONDUCTED AS SEPARATE PAPERS ON DIFFERENT DATES FOR CLASSES VIII,IX AND X

S.A-1 EXAMS SCHEDULE FROM NOV  28TH TO DECEMBER 8TH CLICK HERE

S.A-1 EXAMINATIONS 2023 ALL SUBJECTS MODEL PAPERS, PREVIOUS PAPERS.
TELUGU MODEL PAPERS CLICK HERE
HINDI MODEL PAPERS CLICK HERE
ENGLISH MODEL PAPERS CLICK HERE
MATHAMATICS MODEL PAPERS CLICK HERE
PHYSICAL SCIENCE (P.S) MODEL PAPERS CLICK HERE
BIOLOGICAL SCIENCE (B.S) MODEL PAPERS CLICK HERE
SOCIAL MODEL PAPERS CLICK HERE
S.A-1 EXAMS 1st TO 5th CLASS MODEL PAPERS CLICK HERE
S.A-1 EXAMINATIONS 2023 ALL SUBJECTS SYLLABUS

TELUGU SYLLABUS

6వ తరగతి :

అమ్మ ఒడి, తృప్తి, మా కొద్దీ తెల్లదొరతనo, జాతీయ ప్రతిజ్ఞ నిర్మాత పైడిమర్రి వెంకటసుబ్బారావు, సుoదర కవి శoకరoబాడి సుoదరాచారి. సమయస్ఫూర్తి, సుభాషితాలు, 

7 వ తరగతి :
అక్షరం, మాయా కoబళి, చిన్ని శుశువు, కోటప్పకొండ ప్రభల తిరునాళ్ళు, రొట్టెల పండుగ. మర్రిచెట్టు, అహోబిలం పార్వేట ఉత్సవం, లేపాక్షి ఉత్సవాలు. 
8వ తరగతి:
ఆంధ్ర వైభవం, మాతృభూమి, శతక సౌరభo, నాయాత్ర, పోతులూరి వీరబ్రహ్మం, నేదుసూరి గంగాధరం, వడ్డాది పాపయ్య. సందేశo, ఫాతిమా షేక్, రాగతి పoడరి, తాడి నాగమ్మ 
9వ తరగతి :
ధర్మ బోధ, చైతన్యం, ఇల్లలకగానే, హరివిల్లు, రంగస్థలం, ఉన్నవ దంపతులు, ఆత్మకథ, ప్రియమైన నాన్నకు, దువ్వూరి సుబ్బమ్మ, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, కొండా వెంకటప్పయ్య, కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు, ఉన్నవదంపతులు, దువ్వూరి సుబ్బమ్మ, అయ్యదేవర కాళేశ్వర రావు, కడప కోటిరెడ్డి దంపతులు.
10వ తరగతి :
మాతృ భావన, జానపదుని జాబు, వెన్నెల, ధన్యుడు, శతక మధురిమ, మా ప్రయత్నం, సముద్ర లoఘనo, మాణిక్యవీణ, బాలకాండ, అయోధ్యకాండ, అరణ్యకాండ.

HINDI SYLLABUS

6TH CLASS : सɄȠता, बाįरश

7TH CLASS : सɄȠता, ǒान हम को दीिजए, होिशयार कौआ – िचũ कथा 

8TH CLASS : सुबह, तेनालीराम की चतुराई, ŵीहįरकोटा

9TH CLASS : दुः ख का अिधकार, िगʟू (उपवाचक), पद, एवरेː : मेरी िशखर याũा

10TH CLASS : बरसतेबादल, शांित की राह मŐ(उपवाचक), ईदगाह , हम भारतवासी,

పద్యభాగం 1. बरसते बादल, 2.हम भारत वासी , 3.कण कण का अधिकारी , 4.भक्तिपद

గద్యభాగంలో

1.ईदगाह , 2.लोक गीत, 3.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी , 4. स्वराज्य का नींव, 5. दक्षिणी गंगा गोदावरी

ఉపవాచకంలో 1. शांति की राह में   2.दो कलाकार 

ENGLISH SYLLABUS

6th CLASS

Unit 1 Who Did Patrick’s Homework? …& A House, A Home (Poem)

Unit 2 – How The Dog Found Himself a New Master!….The Kite (Poem) & A Tale of Two Birds (SR)

Unit 3 – Taro’s Reward…. & The Quarrel (Poem)…. The Friendly Mongoose(SR)…

Unit 4 – An Indian American Woman in Space: Kaplana Chawla….& Beauty (Poem) & The Shepherd’s Treasure(SR)…

Unit 5 – A Different Kind of School.

Unit 1 Who Did Patrick’s Homework?   & A House, A Home (Poem)
Unit 2 – How The Dog Found Himself a New Master!….The Kite (Poem) ,

Grammar: Collective Nouns

7th CLASS

Unit 1 – Three Questions….& The Squirrel (Poem)..

Unit 2 – A Gift of Chappals… & The Rebel (Poem)…& The Tiny Teacher (SR)….

Unit 3 – Gopal and the Hilsa Fish… & The Shed (Poem)…& Bringing up Kari (SR)…

Unit 4 – The Ashes That Made Trees Bloom…& Chivvy (Poem)….. & Golu Grows a Nose (SR)…

Unit 5 – Quality..

8th CLASS

Unit 1 – The Best Christmas Present in the World …& The Ant and the Cricket (Poem)

Unit 2 – The Tsunami ….& Geography Lesson (Poem)… & How the Camel got his Hump (SR)…

Unit- 3 – Glimpses of the Past…& Children at work (SR)…

Unit 4 – Bepin Choudhury’s Lapse of Memory … & The Last Bargain (Poem)… & The Selfish Giant
(SR)…The Treasure Within..(SR)

9th CLASS

Unit 1 – The Fun They Had… & The Road Not Taken (Poem)…

Unit 2 – The Sound of Music…. & I. EVELYN GLENNIE: II. BISMILLAH KHAN… & Wind (Poem) … & The Lost Child (SR)…

Unit 3 – The Little Girl…. & Rain on the Roof (Poem)…. & The Adventures of Toto (SR)…

Unit 4 – A Truly Beautiful Mind…. & The Lake Isle of Innisfree(Poem)… & Iswaran the Storyteller(SR) In the Kingdom of Fools (SR)

10TH CLASS

Unit 1 – Personality Development : A. Attitude is Altitude B. Every Success Story Is also a Story of Great Failures C. I will Do it.

Unit 2 – Wit and Humour : A. The Dear Departed (Part I) B. The Dear Departed (Part II) C. The Brave Potter

Unit 3 – Human Relations : A. The Journey & B. Once Upon a Time (Poem) & What Is My Name? Unit 4 – Films and Theatre : A. Rendezvous with Ray.

MATHS SYLLABUS

S.A-1 EXAMS 2023-24 SYLLABUS FOR ALL SUBJECTS CLICK HERE

S.A-1 EXAMS 2023-24 TIME TABLE CLICK HERE

6TH CLASS MATHS
1. Pre-requisites & Basic Concepts,
2. Knowing our Numbers,
3. Whole numbers,
4. Playing with Numbers,
5. Basic Geometrical Ideas,
6. Understanding Elementary Shapes,
7. Integers.
7TH CLASS MATHS
1. Pre-requisites & Basic Concepts,
2. Integers,
3. Fractions and Decimals Data
4. Handling,
5. Simple Equations,
6.Lines and Angles,
7.The Triangle and its Properties,
8. Comparing Quantities

REMAINING SUBJECTS SYLLABUS CLICK HERE

S.A-1 EXAMS SCHEDULE FROM NOV 15TH TO NOV 25TH CLICK HERE

error: Don\'t Copy!!!!