Home » 6th-to-10th-class-Physical-Science-Lesson-Plans-2022-23

6th-to-10th-class-Physical-Science-Lesson-Plans-2022-23

లెసన్ ప్లాన్స్ రూపొందించుటకు మార్గదర్శకాలు మరియు మోడల్ టెంప్లేట్స్ తో ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన AP SCERT.

2022- 2023 విద్యా సంవత్సరానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వారు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఆధారంగా తయారు చేసిన మోడల్ లెసన్ ప్లాన్.

10th Class P.S study material Notes PDF

8th CLASS P.S STUDY MATERIAL NOTES

PHYSICAL SCIENCE TEACHERS DAIRY PREPARED BY APPSTF

10TH CLASS P.S YEAR PLAN 2022-23

8,9,10th CLASS P.S YEAR PLANS 2022-23

8TH CLASS P.S YEAR PLANS 2022-23

8th, 9th & 10th P.S YEAR PLAN 2022-23

8TH CLASS P.S Chapter-1 LESSON PLANS

8TH CLASS P.S FORE & PRESSURE LESSON PLANS

8th CLASS PS FRICTION LESSON PLAN

8th P.S COAL & PETROLEUM LESSON PLAN

8TH P.S SYNTHETIC FIBRES AND PLASTIC” LESSON PLAN

8TH P.S “SOUND” LESSON PLAN

8TH P.S “MATERIALS, METALS & NON METALS” LESSON PLAN

8TH CLASS P.S CHAPTER-7 “LIGHT” LESSON PLAN

8TH CLASS P.S “Chemical Effects of Electric Current” LESSON PLAN

8th CLASS O.S “SOME NATURAL phenomena” lesson PLAN

8th CLASS P.S “combustion and Flame” Lesson Plan

8th CLASS P.S “STARS AND SOLAR SYSTEM” LESSON PLAN

9th CLASS P.S YEAR PLAN PDF

9TH CLASS MOTION P.S LESSON PLANS

9th CLASS P.S LAWS OF MOTION LESSON PLAN MODEL-1

9th CLASS P.S LAWS OF MOTION LESSON PLAN MODEL-2

9th CLASS IS MATTER PURE LESSON PLAN

9TH P.S “ATOMS AND MOLECULES” LESSON PLAN

9TH P.S “WHAT IS INSIDE THE ATOM” LESSON PLAN

9th P.S “పరమాణువు లో ఏముoది” Lesson plan (T.M)

9TH P.S “CHEMICAL REACTION AND EQUATIONS” LESSON PLAN

9TH CLASS P.S “Reflection of Light at Curved Surfaces” LESSON PLAN

9TH CLASS P.S “Gravitation” LESSON PLAN

9TH CLASS P.S “FLOATING BODIES” LESSON PLAN

9th CLASS O.S “SOUND” LESSON PLAN

9TH CLASS P.S “WORK AND ENERGY” LESSON PLAN

10TH Heat పాఠానికి లెసన్ ప్లాన్(E.M)

10TH ఉష్ణo (Heat) పాఠానికి లెసన్ ప్లాన్(T.M)

10TH CLASS P.S ACIDS & BASIS (T.M) LESSON PLAN

10th CLASS P.S ACID & BASIS LESSON PLAN

10వ తరగతి P.S సమతలాల వద్ద వక్రీభవనం లెసన్ ప్లాన్

10th CLASS P.S “Refraction of light at plane surface” 3RD LESSON LESSON PLAN

10th P.S REFRACTION AT PLANE SURFACE LESSON PLAN(E.M)

10th CLASS P.S REFRACTION OF CURVED AURFACE (E.M)

10th CLASS P.S REFRACTION AT CURVED SURFACE LESSON PLAN(T.M)

10th P.S HUMAN EYE LESSON PLAN MODEL-1

10TH P.S HUMAN EYE” LESSON PLAN MODEL-2

10TH P.S “STRUCTURE OF ATOM” LESSON PLAN

10TH P.S “CLASSIFICATION OF ELEMENTS-PERIODIC TABLE” LESSON PLAN

10TH P.S “CHEMICAL BONDING” LESSON PLAN

10TH CLASS P.S “Electric Current” LESSON PLAN

10TH CLASS P.S “Electromagnetism” LESSON PLAN

10TH CLASS P.S “PRINCIPLES OF METALLURGY” LESSON PLAN

10TH CLASS P.S “CARBON AND ITS COMPOUNDS” LESSON PLAN

error: Don\'t Copy!!!!